Naša demokracija proti njihovemu varčevanju! Poziv k akciji proti spomladanskemu vrhu EU

evropska pomlad

ZA EVROPSKO POMLAD

Naša demokracija proti njihovemu varčevanju! Poziv k akciji proti spomladanskemu vrhu EU.

“Za evropsko pomlad” je poziv k akcijam, stavkam in demonstracijam po celi Evropi 13. marca in k vseevropskim demonstracijam in ustvarjalnim akcijam v Bruslju 14. marca 2013. Usmerjen je proti evropskemu vrhu EU, kjer se bodo 14. in 15. marca zbrali voditelji s celega kontinenta, da bi ojačali odziv Evropske komisije na krizo.

Trenutni odziv gospodarskih in političnih elit Evropske unije se omejuje na težak napad na socialno državo, socialne pravice in demokracijo. To dosegajo s spodkopavanjem demokracije, ki ga predstavljajo ukrepi EU, ki vključujejo prisilno varčevanje, zahteve po globokih rezih v socialni porabi, poskuse oslabitve zakonov za zaščito dela in odvzemanje težko pridobljenih delavskih pravic.

To dogajanje je nevarno, globoko nepravično in mora biti obrnjeno v drugo smer. Medtem ko so te politike namenjene reševanju bank in velikih poslovnih družb, smo mi, velika večina, prisiljeni v plačevanje ekscesov privilegiranih.

Po celi Evropi se dogajajo stavke proti tem nepravičnim politikam. Ti boji so naši boji in zato zavračamo nasilne poskuse evropskih držav, da bi jih zatrle. Zdaj je čas za solidarnost onkraj meja in onkraj sektorjev, zato da bomo sila, ki bo ustvarila pravo demokracijo in socialno pravičnost.  Želimo zgraditi družbo, kjer bodo lahko vsi predlagali in se pogovarjali o rešitvah, ki se zelo razlikujejo od tistih, ki jih zagovarjajo in vsiljujejo elite EU.

13. marca pozivamo k akcijam, stavkam in demonstracijam po celi Evropi kot delu evropskega upora, z množično mobilizacijo 14. marca v Bruslju, ki bo usmerjena proti spomladanskemu vrhu EU. Oblastnikom bomo pokazali, da bo naše gibanje, ki nenehno raste, slej ali prej dovolj veliko, da spremeni tok dogajanja v Evropi za dobro vseh nas.

-Ukinite varčevalne pogodbe in zakone EU!

– Za ekološko tranzicijo!

– Razorožite finančne trge!

– Dolg: Ne dolgujemo, ne bomo plačali!

– Odpustite Trojko, ne ljudi!

 

————————————————————–

 

FOR A EUROPEAN SPRING

Our Democracy against their austerity! – a call for action against the EU Spring Summit

‘For a European Spring’ is a call for actions, strikes and demonstrations all over Europe on the 13th of March, and for a pan-European demonstration and creative actions in the city of Brussels on the 14th of March. It is targeted at the EU Spring Summit, where leaders from across the continent will assemble on the 14th and 15 to strengthen the European Council’s response to the crisis.

The response to date from economic and political elites in the European Union amounts to a massive attack on welfare, social rights and democracy. This has been achieved by undermining democracy, reflected in EU policies including the imposition of austerity, demands for deep cuts in social spending, attempts to weaken labour laws and the roll back of hard earned labour rights.

This course of action is dangerous, profoundly unjust, and must be reversed. While these policies are designed to rescue big banks and big business, we, the vast majority, are made to pay for the excesses of the privileged.

All over Europe struggles and strikes are happening against these unjust policies. These struggles are our struggles, and we reject the violent attempts of European states to suppress them. Now is the time for solidarity across borders and sectors, to be the force to create real democracy and social justice. We are seeking to build a society where solutions, very different to those defended by the elites and imposed by the EU, can be proposed and discussed by everybody.

We call for actions, strikes and demonstrations on the 13th March across Europe as part of a week of European resistance, with a mass mobilisation on the 14th in Brussels targeting the EU Spring Summit. We will show those in power that our growing movement will, sooner or later, be strong enough to change the course of Europe in the interest of us all.

– Abolish all EU-austerity treaties and legislation!

– For an ecological Transition!

– Disarm Financial Markets!

– Debt: Don’t owe, don’t pay!

– Fire the Troika, not the people!

 

————————————————————–

 

POR UNA PRIMAVERA EUROPEA ¡Nuestra democracia contra su austeridad! – una llamada a la acción contra la Cumbre de primavera de la UE

“Por una Primavera Europea” es una convocatoria a acciones, huelgas y manifestaciones en toda Europa el 13 de marzo y a una manifestación paneuropea en Bruselas el 14 de marzo. El objetivo de esta llamada es la protesta contra la Cumbre de Primavera de la UE en la que los líderes de todo el continente se reunirán el 14 y 15 de marzo para reforzar la respuesta del Consejo Europeo ante la crisis.

Las decisiones tomadas hasta la fecha por las élites económicas y políticas en la Unión Europea han resultado en un ataque devastador al estado de bienestar, a los derechos sociales y a la democracia, reflejado en las políticas de la UE que imponen la austeridad, demandan profundos recortes en el gasto social, intentan debilitar las leyes laborales y hacen retroceder los duramente ganados derechos laborales.

El curso de estas acciones es peligroso, profundamente injusto, y debe ser revertido. Mientras estas políticas están diseñadas para rescatar a los bancos y grandes empresas, nosotros, la gran mayoría, pagamos por los excesos de los privilegiados.

En toda Europa se llevan a cabo luchas y huelgas en contra de esas políticas injustas. Estas luchas son nuestras luchas, y rechazamos los violentos intentos de los estados europeos para suprimirlas. Es la hora de ser solidarios más allá de las fronteras y sectores, de ser la fuerza que crea democracia real y justicia social. Queremos construir una sociedad donde las soluciones, a diferencia de aquellas defendidas por las élites e impuestas por la UE, pueden ser propuestas y discutidas por todos.

Llamamos a acciones, huelgas y manifestaciones el 13 de marzo en toda Europa como parte de la semana de la resistencia Europea, con una movilización masiva el 14 de marzo en Bruselas dirigida a la Cumbre de primavera de la UE. Mostraremos a los que ostentan el poder que nuestro movimiento está creciendo y que será, tarde o temprano, lo suficientemente fuerte como para cambiar el curso de Europa en beneficio de todos nosotros.

– Abolición de todos los tratados de la UE que imponen austeridad!

– Por una transición ecológica!

– Desarma los mercados financieros!

– Deuda: No debemos, no pagamos!

– Despide a la Troika, no a la gente!

Prisotnostšteje-15o-OccupyLjubljana
PresenceCounts-15o-OccupyLjubljana

Advertisements

One Comment to “Naša demokracija proti njihovemu varčevanju! Poziv k akciji proti spomladanskemu vrhu EU”

  1. If we do strike or similar, we will do nearly next to nothing. We need to do alternative authority. We need to stop cooperating with present capitalists and capitalistic authority. We need to support only scientific organised society in harmony with natural laws. If we will stop to cooperate with capitalists they will go bust, won’t thay. Well many things will destroyed with it, and on ruins of destroyed capitalism we will biuld social society. We will not do any violence. In fact we will use psichological education for egoists. Power is in building proper cooperation among people not in strike. If we strike, we are destroying cooperation with egoists but we are not not building any cooperation among people who like to cooperate with each other in harmony with natural laws.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: