Solidarnost iz Srbije

srbija solidarnost

Drage tovarišice in tovariši!

Že nekaj časa pozorno spremljamo situacijo v Sloveniji in želimo izraziti popolno podporo vašemu boju ter odločenosti, da prevzamete nadzor nad vašimi življenji v svoje roke. Še posebej pozdravljamo direktno-demokratičen način organiziranja in neposredne metode boja, ki jih uporabljate. Samo neposredno naslavljanje problema v njegovem bistvu vodi do njegove rešitve.

Vse pravice, izborjene med dolgo zgodovino razrednega boja, kot so pravica do dela, sindikalnega organiziranja, osemurnega delovnika itn., so bile dosežene z množičnimi protesti, blokadami, splošnimi stavkami in radikalnimi spopadi s šefi in državo. Vladajoče elite to dobro vedo, zato vam skušajo na vsak način preprečiti, da bi se lahko samoorganizirali. Po eni strani poskuša sistem zrušiti upor z brutalnimi policijskimi intervencijami in aretacijami, po drugi strani pa jo poskuša ideološko nevtralizirati s pomočjo nacionalističnega diskurza, političnih strank, birokratskih sindikatov in drugih skorumpiranih predstavnikov. V takšnih pogojih je ključ do uspeha zmožnost, da vsi udeleženci protestov enakopravno sodelujejo v procesu odločanja. Direktna demokracija vam daje moč in onemogoča zastraševanje in podkupovanje, kar bi se zgodilo, če bi proteste vodila peščica voditeljev.

Vaša borba, ki temelji na principih neposredne demokracije in direktne akcije proti neoliberalizmu, samovolji oblasti in ropanju ljudstva, vidimo kot pomemben korak k vzpostavljanju nove, pravičnejše družbe. Družbe, ki bo utemeljena na individualni in kolektivni svobodi, enakosti, solidarnosti in medsebojni pomoči, in v kateri ne bo nikakršnih oblik represije, hierarhije in dominacije človeka po človeku.

Povsem se zavedamo, kakšne ogromne količine poguma in energije potrebujete v takšnem boju, a smo prepričani, da jih boste našli dovolj, da izpolnite svoje cilje. Upamo, da bo vaša enotnost in odločnost navdih za vse zatirane ljudi na Balkanu.

Hvala za vaš boj in inspiracijo!
Smrt državi in kapitalizmu!

Sindikalna konferederacija „Anarhosindikalistična iniciativa“ (ASI-MUR), Srbija
sekcija Mednarodnega združenja delavk in delavcev (IWA-AIT)


Dragi drugovi i drugarice,

Već neko vreme sa zanimanjem pratimo situaciju u Sloveniji i želimo da u potpunosti podržimo vašu borbu i spremnost da preuzmete kontrolu nad svojim životima. Posebno pozdravljamo direktno demokratski način organizacije i neposredne metode borbe koji koristite. Jedino direktno hvatanje u koštac sa problemom može dovesti do njegovog rešavanja!

Sva prava izborena tokom duge istorije klasnih borbi, poput prava na rad, sindikalno organizovanje, osmočasovni radni dan itd. ostvarena su masovnim protestma, blokadama, generalnim štrajkovima i radikalnim sukobima sa gazdama i državom.
Vladajuća elita to dobro zna i zato na sve moguće načine hoće da osujeti vaše organizovanje. S jedne strane sistem pokušava da uguši pobunu brutalnim policijskim intervencijama i hapšenjima, sa druge da je ideološki razvodni pomoću nacionalističkih priča, političkih partija, birokratskih sindikata i drugih koruptivnih predstavnika. U takvim uslovima je mogućnost svih u protestu da podjednako učestvuju u donošenju odluka ključna za uspeh. Direktna demokratija vam daje snagu i onemogućava zastrašivanje ili potkupljivanje kao u slučaju kada bi proteste vodila šačica lidera!
Vašu borbu, baziranu na principima direktne demokratije i direktne akcije, protiv neoliberalizma, samovolje vlasti i pljačke naroda, vidimo kao važan korak ka uspostavljanju jednog novog, pravednijeg sveta. Društva koje će biti bazirano na individualnoj i kolektivnoj slobodi, ravnopravnosti, solidarnosti i međusobnoj pomoći, lišeno svih oblika represije, hijerarhije i vlasti čoveka nad čovekom!
Svesni smo koliko je energije i hrabrosti potrebno u takvoj borbi, ali ubeđeni smo da ćete ih u sebi naći dovoljno da ostvarite svoje ciljeve. Nadamo se da će vaše jedinstvo i odlučnost biti nadahnuće za sve potlačene stanovnike Balkana.

Hvala vam na borbi i inspiraciji!
Smrt državi i kapitalizmu!

Sindikalna konfederacija „Anarhosindikalistička inicijativa“ (ASI-MUR),
sekcija Međunarodnog udruženja radnika i radnica (IWA-AIT)


Dear comrades,

For quite some time, we’ve been following the situation in Slovenia carefully, and we wish to express our full support for your struggle, and your determination to take control over the course of your lives.
We commend, in particular, the directly democratic mode of organizing, and the direct methods of struggle that you resort to. Only the direct tackling of the problem can lead to its solution!

All the rights, won during the long history of class struggle, such as the right to work, to union organizing, to the eight-hour day and so on, were achieved through massive protests, blockades, general strikes and radical clashes with the bosses and the state. The ruling elites know this well, and that’s why they try to prevent you from organizing yourselves in every way they can. On one hand, the system attempts to crush the rebellion by brutal police interventions and arrests, and on the other, to dilute it ideologically with the help of the nationalist discourse, political parties, bureaucratic trade unions and its other corruptive representatives. Under such circumstances, the ability of all involved in the protest to participate equally in decision-making is the key to success. Direct democracy gives you strength by preventing intimidation or corruption, as usually is the case when the protests are led by a handful of leaders!

Your struggle, which utilizes the principles of direct democracy and direct action against neo-liberalism, highhandedness of the government, and looting of the people, we see as an important step towards the establishment of a new, just world, a world that will base itself on individual and collective freedom, equality, solidarity and mutual aid, and be devoid of all forms of oppression, hierarchy and domination.

We are fully aware that enormous quantities of courage and energy are needed in such a struggle, but we are confident that you will find them enough within yourselves, in order to achieve your goals.
We hope that your unity and determination will inspire all the oppressed people of the Balkans.

Thank you for fighting and for the inspiration!
Death to the state and capitalism!

Anarchosynidicalist Initiative (ASI), 
section of International Workers’ Association (IWA)

Advertisements

One Comment to “Solidarnost iz Srbije”

  1. Your cause is right! When ”public” power is in private hands and a ‘system’ of pseudo-deomocracy is completely closed to the people, what remains for them is to rise and take their freedom in their own hands – by ALL possible rights and instruments of direct control in ALL the ‘powers’, incl. the “fourth” one. But the basic instrument is self-organizing before any mediators in a network of general assamblies connected for jount action when rights are refused or broken. All citizens together take your freedom!
    Direct Democracy and Civic Participation Society, Sofia, Bulgaria

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: