Archive for ‘open space’

april 14, 2014

Izjava udeležencev in udeleženk transnacionalnega srečanja vstajnikov in vstajnic iz BiH in Slovenije (in drugod) »NI ŠE GOTOVO!«

SLIKA1

Transnacionalno srečanje NI ŠE GOTOVO!, ki se je ta vikend odvilo v Ljubljani, je uspešno zaključeno! Hvala vsem za udeležbo, vsebinske in druge prispevke! Uspelo nam je zgraditi odprti prostor vzajemne izmenjave, solidarnosti in boja, ki se mora v prihodnosti še razširiti in poglobiti. Spodaj objavljamo izjavo, ki je nastala na zadnji skupščini srečanja. Več o bodočih aktivnostih in drugih izplenih srečanja, prevod izjave v slovenščino in angleščino, lahko pričakujete v naslednjih dneh/tednih/mesecih.
—-

Izjava udeležencev in udeleženk transnacionalnega srečanja vstajnikov in vstajnic iz BiH in Slovenije (in drugod) »NI ŠE GOTOVO!«

Udeleženke in udeleženci srečanja »Ni še gotovo!«, ki je med 11. in 13. aprilom 2014 potekalo v Ljubljani, ugotavljamo da:

Obstoječe institucije reprezentativne politike ne zastopajo naših interesov. Protesti, plenumi in dtuge oblike alternativnega samoorganiziranja prebivalcev in prebivalk ter druge prakse neposredne demokracije, ki vznikajo tako v naši regiji kot širše v svetu, so posledice družbene nepravičnosti. Naše raznolike izkušnje in prakse investiramo v proces spreminjanja obstoječih odnosov moči, pri tem pa se naslanjamo na načela solidarnosti, horizontalnosti, neposrednih metod sprejemanja odločitev in samoorganizacije ter na načeli delovanja od spodaj navzgor ter od lokalnega k transnacionalnemu. Druži nas stališče, da so plenumi, protesti ter druge oblike samoniklih in avtonomnih združevanj, ki upoštevajo načeli vključevanja in enakosti, učinkovita orodja, s katerimi lahko skozi dolgotrajen proces dosežemo trajne družbene spremembe.

Vsako delovanje, ki se zoperstavlja obstoječemu redu, se neizogibno sooča z represijo in napadi s strani sistema. Neposredno nasilje represivnega aparata nad protestniki je zgolj ena od oblik nasilja institucij oblasti nad človekovimi pravicami. Oblast nas dodatno izsiljuje s potiskanjem v medsebojne delitve na dobre in slabe, kar ustvarja lažno sliko realnosti, ki ni nikoli črno-bela. Procesi kriminalizacije individualizirajo krivdo za dejanja, ki izhajajo iz kolektivnega upiranja obstoječemu sistemu in ki so legitimni izrazi nezadovoljstva. Proti tem procesom se borimo z absolutno zavrnitvijo individualizacije in solidarnostjo, saj se zavedamo, da se lahko vsakdo izmed nas kaj hitro znajde na mestu tistih, ki so osebno izpostavljeni tako naposredni represiji kot sodnim postopkom, ki so v sami osnovi politični. Poskusi kriminalizacije protestnikov in protestnic ter nekaterih manjšinjskih družbenih skupin, ki so tarča kriminalizacije v vsakdanjem življenju, vedno kažejo na globlje družbene probleme. Boj proti kriminalizaciji razumemo kot ključni sestavni del vsakega političnega, še posebej neizogibno pa tistega delovanja, ki teži v vzpostavljanju novih oblik skupnega.

Upoštevaje različne ravni, na katerih delujejo meje, skupaj mislimo Evropo kot prostor povezovanja, enotnosti izven in onkraj obstoječih ekonomskih in nacionalnih okvirjev ter teritorij materializiranja novih oblik skupnega. Sodimo, da obstoječa, hierarhična struktura Evropske unije, ki je podrejena interesom kapitala, nima nikakršnega posluha za nove kategorije subjektivitet, ki na raznolike načine vznikajo skozi prav takšne družbene prakse. Splošno nezadovoljstvo in potiskanje vse večjega dela prebivalstva na margino sproža prakse upiranja, v katerih se razvijajo nove emancipatorne oblike samoorganizacije; te delujejo proti centralizaciji družbene moči, ki jo vsiljuje obstoječi red. Zavračamo sleherne poskuse uvrščanja socialnih nemirov v kategorijo t. i. mednacionalnih napetosti in se zavzemamo za povezovanje vseh lokalnih delovanj – naše srečanje, na katerem smo izmenjali obstoječe izkušnje in jih tako naredili za skupne ter odprli prostor za prihodnje sodelovanje, je eden od korakov našega povezovalnega procesa.

Ni še gotovo, mi smo šele začeli!
Socialni center Rog, Ljubljana
13. 4. 2014

____________________________________________________________________


Izjava učesnica i učesnika skupa “Nije još gotovo!”

Mi, učesnice i učesnici skupa Nije još gotovo!, održanog u Ljubljani, od 11.4. do13.4.2014. zajednički poručujemo da:

Postojeće institucije reprezentativne politike ne zastupaju naše interese. Protesti, plenumi i drugi oblici alternativnog građanskog samorganizovanja , te druge prakse direktne demokratije , koji se rađaju u regionu i šire, posljedica su socijalne nepravde. Kroz raznolikost naših iskustava i praksi mijenjamo postojeće odnose moći, vođeni slijedećim principima: solidarnost, horizontalnost, direktne metode donošenja odluka, samoorganizacija, princip djelovanja odozdo prema gore, od lokalnog prema transnacionalnom. Složni smo u stavu da su plenumi i protesti, kao i drugi oblici samoniklih i autonomnih udruživanja, koji počivaju na principima uključivanja i jednakosti, efikasan alat kojim se kroz dugotrajan proces dolazi do neminovnih društvenih promjena.

Sve što je suprostavljeno postojećem poretku izaziva represiju i napade od strane sistema. Pored direktnog nasilja represivnog aparata na čijem su udaru demonstranti, od strane institucija moći nameće se i nasilje nad ljudskim pravima. Ucjenjuje nas se na podjele, na dobre i loše , što daje lažnu sliku stvarnosti koja nikada nije crno-bijela. Kriminalizacijom se nastoji individualizirati krivnja u čijem korijenu leži opravdano nezadovoljstvo i kolektivni bunt protiv postojećeg sistema. Protiv toga se borimo deindividualizacijom i solidarnošću jer se svi možemo naći na mjestu onih izloženih direktnoj represiji i sudskim postupcima, a svaki takav je u osvojoj osnovi – politički. Pokušaji kriminalizacije demonstanata, aktivista, kao i manjinskih grupa koje su mete kriminalizacije u svakodnevnom životu, uvijek ukazuju na dublje društvene probleme. Borbu protiv kriminalizacije smatramo ključnim dijelom svakog političkog djelovanja, a neizostavno onog koji teži uspostavljanju novih oblika zajedništva.

Na raznim nivoima granica, zajednički promišljamo Evropu kao prostor povezivanja, ujedinjenosti izvan i iza postojećih ekonomskih i nacionalnih okvira, te kao teritorij za materijaliziranje novih oblika zajedništva. Smatramo da je postojeća evropska zajednica hijerarhijska struktura određena interesima kapitala čija je slijepa mrlja uspostavljanje novih kategorija subjektiviteta koja se na razne načine već odvija u praksi. Nezadovoljstvo i potiskivanje sve većih dijelova stanovništva na marginu uzrokuje prakse otpora koje razvijaju nove emancipatorne oblike samorganizacije i decentraliziraju postojeći poredak. Odbijamo pokušaje svrstavanja socijalnih nemira u međunacionalne tenzije. Zbog toga se zalažemo za povezivanje svih lokalnih procesa. Jedan korak ka tome je i skup na kojem smo zajedno objedinili postojeća iskustva i otvorili prostor buduće saradnje.

Nije još gotovo. Mi smo tek počeli!

Socijalni centar Rog, Ljubljana, 13.4.2014.

 

PrisotnostŠteje-15o-OccupyLjubljana

Advertisements
februar 11, 2013

Civil Society and Open Space Slovenia

odprtiprostorslovenije

Nobody holds the legitimacy to represent the protesters. Each of them represents himself/herself and forms an OPEN SPACE only through the interaction with other individuals. This open space is the only means through which the problems and the demands of the protesters can be articulated and alternative practices of everyday life can be created. The OPEN SPACE OF SLOVENIA will be set up based on the principle of people’s assemblies by using basic forms of communication on a horizontal level, without leaders, without “directors”, screenwriters and ideologists.

The concept of open space is not a simple one, it is a very complex matter in constant movement and development. Open space does not mean rounding up, organizing, organizations or similar.

Open space, defined in its essence, means the encounter of individuals who have an OPEN MIND (open to the thinking of other people with whom they interact on a social level and thus build society itself) and who think OUT OF THE BOX.

What does thinking OUT OF THE BOX mean?

Out of the box simply means that one thinks independently (does not conform to other people’s thinking and is prepared to give up his own thought in his own interest), while remaining OPEN-MINDED to the thinking of the individual they interact with. This leads to the building of a deeper consciousness, a collective consciousness which is the upgrade of your subjective thoughts and conclusions.

To put it in simple terms – two heads are better than one, but two heads can create more knowledge, the consciousness can only be achieved by allowing each other to think and encouraging each other in their thinking instead of restricting each other.

When two people are faced with a decision, the normal reaction is confrontation.

Each individual defends his opinion with the aim of convincing the opponent until one of the opinions prevails or they reach a compromise.

On the other hand, the goal of collective thinking is in the building. Two people with different opinions work together with the purpose of creating something new.

So my idea or yours is not a burden, but the purpose for these two ideas to create something new, something that can not be predicted

This orientation requires active listening and not merely preparing a response to what we hear.

_______________________

All this can only be achieved through establishing and maintaining an open space as such. Yet this open space can only exist as long as the people who meet in it are individuals who speak as individuals on their behalf and not in the name of some social structure or organization.

The main purpose is to OPEN UP these SPACES that are being under constant attempts of being TAKEN OVER. This OPEN SPACE must remain OPEN at all times, at everyone’s disposal for each individual to enter it unrestrictedly and speak unguided about his/her everyday dilemmas, life stories, proposals,solutions and to connect with other individuals and thus form the common.

We don’t need new political parties. We need a strong civil society that performs a corrective function in the sense of control over the powers that be. We need a civil society that does not, beg, is not subordinate, does not negotiate… BUT DEMANDS of each political power to put into practice the legitimate demands of the people.

Civil society must be able to detect in the wider social sphere what the legitimate expectations and demands of the people are. This detection can only be realized through people’s assemblies that must constantly provide an open space for each individual.

PresenceCounts-15o-OccupyLjubljana