Posts tagged ‘#refugeeslo’

25 oktobra, 2015

Poročila ekip s terena/Report of groups from terrain, 25.10.2015 #RefugeeSlo

POROČILA S TERENA / 25.10.
– Reports from the field / English below –

+++++ ‪#‎Rigonce‬ +++++

Poleg naših je prisotnih precej mednarodnih neodvisnih prostovoljcev. Dopoldne je policija začela prostovoljcem preprečevati dostop do migrantov, deljenje stvari in hrane. Dostop naj bi bil prepovedan, ker ljudje po njihovi oceni ne potrebujejo pomoči, saj bodo tam počakali samo 3 ure do prevoza drugam.

Vsako skupino, ki pride v Rigonce, čaka 3 km hoje do avtobusov v Dobovo, ki peljejo nato v Brežice. Ljudje so izčrpani in med potjo omagujejo. Hodijo po blatnem kolovozu, ker vaščani ne dovolijo hoje po glavni cesti.

Vojaki na terenu so de facto že prevzeli pooblastila policije. Sama prisotnost policije je zmanjšana, je pa prisotne veliko več do zob oborožene vojske z oklepniki.

Ponoči se ljudje grejejo ob ognjih, veliko je bilo otrok in dojenčkov. Čez noč ni bilo nobenih humanitarnih organizacij. Prisotna je ekipa No Border Kitchen iz Nemčije, ki so čez noč uspeli razdeliti toplo juho in čaj 6.000 ljudem, ki so čez noč sšli skozi Rigonce. Prisotni so bili tudi medicinci iz Avstrije, ki so zjutraj odšli, zato se njuno potrebuje nova medicinska ekipa. Čez noč so prostovoljci vzpostavili šotor za shrambo oblek, odej, obutve in ostalih stvari, ki se jih brez posrednikov humanitarnih organizacij direktno deli ljudem.

///

NAVODILA ZA POT: ko prideš v Rigonce se po glavni cesti zapelješ skoraj do meje. Nekaj metrov pred mejo je cestna zapora, pred njo pa je partizanski spomenik. Po cestici pred spomenikom zaviješ desno in se pelješ toliko časa, da greš pod železniškim podhodom (pozor, zna biti prenizko za višje kombije). Iz podhoda zaviješ levo in pelješ naravnost, dokler ne prideš do zbirališča.

RABI SE: tople in udobne čevlje, odeje, šotore, spalke, armaflekse, zimske bunde/jakne za vse, prevajalce, medicinske ekipe, prostovoljce, ki delijo stvari in irformirajo ljudi.

+++++ ‪#‎Gruškovje‬ +++++

Zelo pretočen registracijski center. Stalno vozijo busi s Hrvaške, ljudi registrirajo precej hitro, nato jih peljejo v Šentilj.

+++++ ‪#‎Brežice‬ +++++

Visoka prisotnost policije in vojske. Dostop do ljudi je nemogoč, če nisi pod okriljem humanitarnih organizacij. Hrana se še vedno razdeljuje prek koridora. Edina možnost deljenja hrane in potrebščin direktno migrantom je možna, ko so na avtobusih, ali ob zunanji ograji taborišča.

+++++ ‪#‎Dobova‬ +++++

Ponoči so postavili dva nova kampa, v vsakem so trije šotori, ki so ograjeni. Ponoči sta bila oba kampa polna. Dostop je bil čez noč možen tudi brez registracije, čeprav policija komentira, naj prostovoljci pazijo, da jih migrantje ne raztrgajo. Mrgoli vojske in policije.

Okoli 18:00 je bilo v Dobovi 6.000 ljudi, prihajali so novi. Prisotne je veliko policije, NGOjem niso pustili do ljudi, lahko pa noter pridejo neodvisni prostovoljci. Situacija je zelo napeta.

+++++ ‪#‎Celje‬ ++++++
V Celju je namestitveni center urejen v eni od hal na celjskem sejmišču. Vhodi v halo so zagrajeni z ograjami; vse skupaj daje videz hleva z zunanjim izpustom za živino.
Danes ponoči je vanj prispelo 502 ljudi, večinoma družin z majhnimi otroki. Sem so jih pripeljali pozno ponoči z mejnega prehoda ‪#‎Dobovec‬ (pri Rogatcu).
Po besedah enega od šoferjev naj bi jih v Celju začeli nameščati v torek (20.10.). Lokacije, iz katerih naj bi prišli, so: Dobovec, ‪#‎Imeno‬, #Brežice.
Ob 8:20 je na Celjski sejem prispelo 9 avtobusov. Nanje so vstopili vsi, ki so tekom noči prispeli v sprejemni center. Ob 9:30h je konvoj v spremstvu policije krenil proti Gornji Radgoni.
Ekonomska šola je bila včeraj (17h) prazna in ne daje vtisa, da bi tam še nameščali ljudi. Na dvorišču za šolo so zgolj trije šotori civilne zaščite in nekaj miz ter stolov; na stari stavbi šole (star Kajuhov dijaški dom) visi zastava civilne zaščite, vhod v stavbo je blokiran z mizo in stolom

‪#‎RefugeeSlo‬ ‪#‎RefugeesWelcome‬ ‪#‎NoBorder‬

—————————————— ENGLISH ——————————————

Reports from the field / 25.10.

+++++ #Rigonce +++++

Aside from us, there is a lot of international, independent volunteers. In the morning, cops forbid access to migrants, distribution of food and other necessities. The cops said this is because according to them people do not need aid, since they will be there only 3 hours until they take them elsewhere.

Each group, which arrives to Rigonce, has to walk 3 kilometres to the buses to Dobova, which then drive to Brežice. People are exhausted and some people are fainting. They walk across a muddy cart track, because villagers do not allow them to walk on the main road.

Soldiers already have police authorities. There are less cops and more army with armoured vehicles and soldiers, armed to the teeth.

At night people keep warm by making fire, there is a lot of children and babies. During the night, there were no humanitarian organizations. No Border Kitchen from Germany is there and during the night, they managed to distribute warm soup and tea to 6000 people, who passed during the night through Rigonce. There were also medical workers from Austria there, they left in the morning so there is a need for new medical workers. During the night, volunteers set up a tent to store clothes, blankets, shoes and other things, which are distributed to people directly without control of humanitarian organizations.

///

DIRECTIONS: when entering Rigonce, stay on the main road until you almost reach the border. A few meters in front of the border there is a road block and in front of it a Partisan memorial. Turn right before the memorial and stay on this little road until you underpass a railway line (attention, might be too low for higher vans). Turn left after the underpass and drive until you reach the field.

Urgently needed: warm and comfortable shoes, blankets, tents, sleeping bags, ground pads/sheets (to sit down on the muddy ground), winter jackets for all, translators, medical aid, volunteers to distribute necessities and inform people.

+++++ #Gruškovje +++++
/ 13:20 /

Very fluid registration center. Buses from Croatia are constantly arriving, people are registered quite quickly, then they are taken to Šentilj.

+++++ #Brežice +++++

4000 people were here, now they left, the camp is empty. A lot of disinformation: at one entry they are being registered, at the other they are not.

A lot of police and army. It is impossible to step in contact with people if you are not associated with a humanitarian organization. Food is is still distributed across the corridor. The only way we can distribute food and other necessities directly to migrants is when they are on the bus or on the external fence of the camp.

+++++ #Dobova +++++

They set up two new camps, in each of them there are three fenced tents full of people. Access during the night was possible without registration. Pigs commented that volunteers should take care of themselves so that migrants dont tear them upart. A lot of army and police.

Around 18:00 there were 6000 people in Dobova, new people were coming. A lot of cops, NGOs were not allowed to come in touch with people, independent volunteers are allowed to come in. Situation is very tense.
+++++ #Celje ++++++
In Celje, refugees stay in one of the halls of the Celje fairground. Entrance into halls are enclosed with fences. It gives the appearance of a stall.
There, 502 people arrived during the night, mostly families with small children. They were brought here late at night from the border crossing #Dobovec (at Rogatec).
According to one of the bus drivers, people have been brought to Celje since 20.10. He said they are coming from #Dobovec, #Imeno, #Brežice.
School of Economics was yesterday (at around 17.00) empty and does not look like people are being put there. On the yard behind the school there are three tents of Civil Defense (CD), some tables and chairs. In the old building of the school (the old Kajuh dormitory) there is a flag of CD, the entrance is blocked by a chair and a table.

#RefugeeSlo #RefugeesWelcome #NoBorder

 

Protirasistična fronta brez meja

Značke: